แนวทางการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต

► คุณสมบัติผู้ขอรับรองหน่วยกิต

    หน่วยงานที่ขอรับรองหน่วยกิตงานประชุมวิชาการต้องเป็นหน่วยงานในเครือข่าย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (หน่วยงานในเครือข่าย)

► ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการประชุมวิชาการ

    1. การเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อจัดส่งสถาบันหลัก

        1.1 สำเนาโครงการประชุม

        1.2 กำหนดการระบุขอบเขต (outline) ของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อหรือบทคัดย่อแต่ละหัวข้อ

        1.3 ประวัติวิทยากรในแต่ละหัวข้อ

        1.4 แบบฟอร์ม phacpe01 ที่กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

– องค์กรผู้จดการประชุมวิชาการ

– หัวข้อจัดประชุม

– หลักการและเหตุผล

– วัตถุประสงค์

–  คำสำคัญ (key words) ของงานประชุม (3-5 คำ)

– ผู้เข้าประชุมกลุ่มเป้าหมาย

– แหล่งที่มาของงบประมาณ

    1.5 หนังสือนำส่งเอกสาร 1.1-1.4 ถึง คณบดีคณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการประชุม

    2. จัดส่งไฟล์แบบฟอร์ม phacpe01 มาที่ e-mail: pha-cpe@nu.ac.th และส่งเอกสารตามข้อ 1.1-1.5 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้       

            สถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
        

► ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้น

     ภายใน 15 วันนับจากวันที่จัดประชุมเสร็จสิ้น หน่วยงานที่จัดการประชุม จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ กลับมายังสถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาง e-mail: pha-cpe@nu.ac.th หรือ ทางไปรษณีย์

1. ไฟล์รายชื่อและเลขที่ใบประกอบฯ ของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเภสัชกรท่านั้น ในรูปแบบ excel ดังตัวอย่าง cpe_activity20082016.xlsx (ดาวน์โหลดไปใช้ได้)

2.  สำเนาใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3.  ส่งไฟล์รูปของการจัดประชุมครั้งนี้จำนวน 3-5 รูป

     จากนั้นเจ้าหน้าที่ของสถาบันหลัก จะทำการบันทึกผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหน่วนกิตลงในฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรมต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ตนเองได้รับ 30 วัน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ไฟล์ excel ต้องกรอกข้อมูลมาให้ครบและถูกต้อง

………………………………………………………………………………………………………….