ข่าวงานประชุมวิชาการ

ประจำปี 2560

ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง Pharmacotherapy in GERD and Constipation

ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 22 ม.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ Cardiac network forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณูโลก
11.5 07 ก.พ. 2560 – 10 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Drug-induced diseases and management

หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 22 ก.พ. 2560 – 24 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการภายใต้โครงการ 9 ไกล เบาหวาน: สุขภาพดี วิถีคนท่าเหนือ

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
10 23 ก.พ. 2560 – 24 ก.พ. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง Trend and Evidence in Dietary supplements

ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 26 ก.พ. 2560
โครงการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง

โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 12 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เรื่อง Challenges in skin manifestation management in community pharmacy

ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 18 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560

ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
6 19 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Antimicrobial pharmacokinetic and pharmacodynamics and application for dosing adjustment in special populations

หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0 14 มิ.ย. 2560 – 16 มิ.ย. 2560