ข้อมูลสำหรับผู้แต่งบทความวิชาการ

1. เนื้อหาของบทความที่รับพิจารณา
     บทความต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม หรือเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ มาตรฐานวิชาชีพ หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2. เกณฑ์การพิจารณาบทความ

บทความวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาหน่วยกิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นบทความแต่งใหม่ที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากหน่วยงานอื่นมาก่อน

    2.2 เป็นบทความแปลที่ได้รับการอนุญาตจากผู้แต่งต้นฉบับเป็นลายลักษณ์อักษร

    2.3 เป็นบทความที่ไม่เป็นการคัดลอกมาจากบทความของผู้อื่น

    2.4 เป็นบทความที่ไม่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

3. องค์ประกอบของบทความ

    3.1 คำถามท้ายบท แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 คำถาม (ระบบจะสุ่มคำถามแสดงแค่ 10 คำถาม) ลักษณะตัวเลือกต้องไม่เกี่ยวเนื่องกันและกัน กล่าวคือ ทุกตัวเลือกจะถูกสุ่มให้สลับกันได้โดยระบบ

    3.2 เอกสารอ้างอิง

    3.3 สรุป

    3.4 เนื้อหา

    3.5 บทคัดย่อ

    3.5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

    3.6 ชื่อผู้แต่งและสังกัด

    3.7 ชื่อเรื่อง

4. รูปแบบการเขียนบทความ

    4.1 ไม่เกิน 10 หน้า

    4.2 การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word บนขนาดกระดาษ A4

    4.3 การจัดหน้า ให้มีระยะขอบ 1 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน

    4.4 ตัวอักษร ให้ใช้ TH sarabun PSK

    4.5 ชื่อเรื่องและหัวข้อย่อยให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 แบบตัวหนา

    4.6 เนื้อหาอื่น ๆ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 แบบปกติ

    4.7 การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)

    4.8 รูปภาพให้ใช้รูปแบบนามสกุลไฟล์ JPG, JPEG, PNG, หรือ GIF

    4.9 การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)

5. การส่งบทความ  มีเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อส่งบทความมีดังนี้

    5.1 กรอกแบบฟอร์มส่งบทความ (แบบฟอร์มขอส่งบทความ)

    5.2 บทความฉบับเต็ม พร้อมคำถามท้ายบทความแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ

    5.3 เอกสารการเปิดเผยสถานภาพ (disclosure) ของผู้แต่งที่เกี่ยวข้องกับบทความ

    5.4 เอกสารแสดงการอนุญาตจากเจ้าของบทความให้ทำการเผยแพร่บน website ของสถาบันหลัก

    5.5 การจัดส่งบทความ มี 2 รูปแบบ 

1) ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

2) ส่งทางอีเมล์ที่ pha-cpe@nu.ac.th

6. ค่าตอบแทนการเขียนบทความ

     ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนการเขียนบทความ 1,000 บาทต่อบทความ