ข้อมูลสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ

► ข้อมูลทั่วไปของบทความวิชาการ

   

     1. เนื้อหาของบทความที่รับพิจารณา

        บทความต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม หรือเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ มาตรฐานวิชาชีพ หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

    2. เกณฑ์การพิจารณาบทความ

        บทความวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาหน่วยกิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        2.1 เป็นบทความแต่งใหม่ที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากหน่วยงานอื่นมาก่อน

        2.2 เป็นบทความแปลที่ได้รับการอนุญาตจากผู้แต่งต้นฉบับเป็นลายลักษณ์อักษร

        2.3 เป็นบทความที่ไม่เป็นการคัดลอกมาจากบทความของผู้อื่น

        2.4 เป็นบทความที่ไม่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

   3. องค์ประกอบของบทความ

        3.1 คำถามท้ายบท แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 10-15 คำถาม

        3.2 เอกสารอ้างอิง

        3.3 สรุป

        3.4 เนื้อหา

        3.5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

        3.6 ชื่อผู้แต่งและสังกัด

        3.7 ชื่อเรื่อง

   4. รูปแบบการเขียนบทความ

        4.1 ไม่เกิน 10 หน้า

        4.2 การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word บนขนาดกระดาษ A4

        4.3 การจัดหน้า ให้มีระยะขอบ 1 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน

        4.4 ตัวอักษร ให้ใช้ TH sarabun PSK

        4.5 ชื่อเรื่องและหัวข้อย่อยให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 แบบตัวหนา

        4.6 เนื้อหาอื่น ๆ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 แบบปกติ

        4.7 การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)

        4.8 รูปภาพให้ใช้รูปแบบนามสกุลไฟล์ JPG, JPEG, PNG, หรือ GIF

        4.9 การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)


► ขั้นตอนการพิจารณาบทความวิชาการ

    1. วิธีการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิต

        1.1 สถาบันหลักจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ
เป็นกรรมการพิจารณาและรับรองหน่วยกิต

        1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด ต้องมีมติรับรองหน่วยกิต

        1.3 ในกรณีที่ไม่สามารถมีมติได้ ให้ถือการตัดสินของสถาบันหลักเป็นอันสิ้นสุด

    2. เกณฑ์การพิจารณาบทความที่จะได้รับการพิจารณาหน่วยกิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        2.1 เป็นบทความแต่งใหม่ที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากหน่วยงานอื่นมาก่อน

        2.2 เป็นบทความแปลที่ได้รับการอนุญาตจากผู้แต่งต้นฉบับเป็นลายลักษณ์อักษร

        2.3 เป็นบทความที่ไม่เป็นการคัดลอกมาจากบทความของผู้อื่น

        2.4 เป็นบทความที่ไม่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

    3. คณะกรรมการศูนย์ศึกษาต่อเนื่องจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ออ่านบทความวิชาการ

    4. ผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาในการประเมินบทความวิชาการไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยใช้ แบบประเมินของศูนย์ศึกษาต่อเนื่องฯ จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ส่งผลการประเมินกลับมายังศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง

    5. วิธีการกำหนดหน่วยกิต ทางศูนย์ศึกษาต่อเนื่องจะรับผิดชอบในการคำนวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากแบบประเมินบทความวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจะนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารับรองหน่วยกิตอีกครั้ง

         5.1 บทความ 1 เรื่อง จะมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเทียบเท่า 1-4 หน่วยกิต

         5.2 การคำนวณหน่วยกิต ให้ทำดังต่อไปนี้

               5.2.1 คำนวณเวลาที่ใช้ในการอ่านบทความ ด้วยสูตรคำนวณ Mergener formula

 

เวลาที่คาดว่าจะใช้ในอ่านบทความ (นาที) = -22.3 + (0.00209xจำนวนคำซึ่งไม่รวมรูปและตาราง) +                                                                  (2.78 x จำนวนคำถามท้ายบท) + (15.5 x ความยาก*) x 0.9

*ระดับความยาก: ง่ายมาก = 1; ค่อนข้างง่าย = 2; ปานกลาง = 3; ยาก = 4; ยากมาก = 5 (ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้ประเมิน)

        5.2.2 นำเวลาที่คำนวณได้มาพิจารณาหน่วยกิต ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 

เวลาที่คาดว่าจะใช้ในอ่านบทความ (นาที) จำนวนหน่วยกิต
15-30 1
31-45 1.5
46-60 2.0
61-75 2.5
76-90 3.0
91-105 3.5
106- มากกว่าหรือเท่ากับ 120 4.0

   6. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะจัดส่งผลการพิจารณาบทความวิชาการให้ผู้เขียน ภายใน 4 สัปดาห์ หากมีคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ไขบทความผู้เขียนจะต้องแก้ไขและส่งกลับมาภายใน 2 สัปดาห์ รวมเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 8 สัปดาห์