คณะทำงาน

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

ผศ.ดร.ภญ.อัลจนา เฟื่องจันทร์
anjanaf@nu.ac.th

Paphatchaya

นางสาวปภัสสชญา ศรีพยัฆ
paphatchayas@nu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกชัย คำหว่าง
akachaik@nu.ac.th

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อคำนวณหน่วยกิต ออกรหัสโครงการ ประสานงานผู้ประเมิน ติดตามรวบรวมรายชื่อ บันทึกรายชื่อ และประสานงานผู้ขอออกหน่วยกิต อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาการประชุมวิชาการและบทความทางการศึกษาต่อเนื่อง

1. ผศ.ดร.ภญ.อัลจนา เฟื่องจันทร์

2. อ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์

3. อ.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์

4. อ.ดร.ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล

5. อ.ดร.ภญ.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์

มีหน้าที่ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติและให้การรับรองหน่วยงานในเครือข่าย การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

2. ประเมินความเหมาะสมของโครงการประชุมวิชาการและพิจารณารับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

3. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านและประเมินบทความทางการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์