บทความใหม่ประจำเดือน

 

ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) I:แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model)

อ.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และ รศ.ภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
3 30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis model) II: แบบจำลองมาร์คอฟ (Markov model) และการจัดการความไม่แน่นอน

อ.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และ รศ.ภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
3 30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 1 การสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีผิว

รศ.ภญ.จารุภา วิโยชน์
2.5 30 ธ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2560
ผลของส้มโอต่อการดูดซึมของยา cyclosporin

ผศ.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข
2.5 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560