รายชื่อหน่วยงานในเครือข่าย (รอบระยะรับรอง 2559-2563)

1. สมาคมยา นครสวรรค์

2. สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

4. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

6. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

7. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

8. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9. ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก

10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์