Category: ประชุมวิชาการ

Mar 16

การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่จัด: 19 มีนาคม 2560 รหัสกิจกรรม: 1007-2-000-006-03-2560 จำนวนหน่วยกิต: 6 หน่วยกิต สถานที่จัด: ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ หน่วยงานที่จัด: สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

Mar 16

ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เรื่อง Challenges in skin manifestation management in community pharmacy

วันที่จัด: 18 มีนาคม 2560 รหัสกิจกรรม: 1007-2-000-031-12-2559 จำนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต สถานที่จัด: ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานที่จัด: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mar 16

โครงการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วันที่จัด: 12 มีนาคม 2560 รหัสกิจกรรม: 1007-2-000-004-02-2560 จำนวนหน่วยกิต: 6 หน่วยกิต สถานที่จัด: โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หน่วยงานที่จัด: ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก

Mar 16

ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง Trend and Evidence in Dietary supplements

วันที่จัด: 26 มกราคม 2560 รหัสกิจกรรม:1007-2-000-030-12-2559 จำนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต สถานที่จัด: ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mar 16

ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง Pharmacotherapy in GERD and Constipation

  วันที่จัด: 22 มกราคม 2560 รหัสกิจกรรม:1007-2-000-029-12-2559 จำนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต สถานที่จัด: ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Nov 09

การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “ Practical Management of Endocrine and Renal Disease”

วันที่จัด: 29 ตุลาคม 2559 รหัสกิจกรรม:1007-2-000-023-10-2559 จำนวนหน่วยกิต: 5.75 หน่วยกิต สถานที่จัด: ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์

Sep 26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis

รหัสกิจกรรม 1007-2-000-010-05-2559 สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่จัดการประชุม 06-08 กรกฎาคม 2559 ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.75 หน่วยกิต

May 25

การประชุมวิชาการวาร์ฟารินคลินิกเครือข่ายเขต 2 เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายและฐานข้อมูล

รหัสกิจกรรม 1007-2-000-012-05-2559 สถานที่จัดการประชุม แม่ข่ายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก) วันที่จัดการประชุม 06 มิถุนายน 2559 ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต

May 03

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรมจากกรณีศึกษาจริง

ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรมจากกรณีศึกษาจริง สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสกิจกรรม 1007-2-000-003-02-2559 สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5524 7800 วันที่จัดการประชุม 25-27 พฤษภาคม 2559 ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย – อาจารย์แหล่งฝึก 35 คน – เภสัชกรผู้สนใจ 25 คน – อาจารย์/บุคลากร 10 คน หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต สมัครเข้าร่วมประชุม https://sites.google.com/a/nu.ac.th/phaconference/

May 03

ประชุมวิชาการโครงการการให้บริการเสริมของเภสัชกรชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโครงการการให้บริการเสริมของเภสัชกรชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสกิจกรรม 1007-2-000-005-04-2559 สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่จัดการประชุม 10 เมษายน 2559 ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในร้านยาในพื้นที่สปสช. เขต 2 และเขต 3 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต