Category: ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 : Thailand 4.0 สาธารณสุขยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รหัสกิจกรรม 1007-2-000-025-11-2560 จำนวน 2 หน่วยกิต โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Dec 06

โครงการประจำปีกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “Basic and Applied Knowledge in Internal Medicine”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสกิจกรรม 1007-2-000-024-10-2560 จำนวน 6 หน่วยกิต โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Dec 06

การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ครั้งที่ 4 / 2560

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ รหัสกิจกรรม 1007-2-000-023-09-2560 จำนวน 6 หน่วยกิต สมาคมยา นครสวรรค์

Dec 06

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 “Up date in Surgery 4.0”

วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสกิจกรรม 1007-2-000-022-09-2560 จำนวน 9 หน่วยกิต โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Dec 26

การประชุมวิชาการสมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 3/ 2559

Conference Name: การประชุมวิชาการสมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 3/ 2559 Conference Date: 27/11/2559 – 27/11/2559 Location: ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ Conference Code: 1007-2-000-026-11-2559 Total Credit(s): 6    

Nov 17

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของโรคที่พบบ่อยในชุมชน

ชื่อโครงการ: การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของโรคที่พบบ่อยในชุมชน รหัสโครงการ: 1007-2-000-025-10-2559 จำนวนหน่วยกิต: 18 หน่วยกิต ผู้จัด: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร