การสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่าย

    หน่วยงานในเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานที่สามารถจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนดได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายกับสถาบันหลัก คือ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพียงแห่งเดียว โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

 

    1. เป็นองค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมหลักในลักษณะเป็นการเชิงพาณิชย์ และมีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามรูปแบบกิจกรรมที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด

    2. หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะต่างไปจากข้อ 1

    3. อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุทัยธานี 

 

หน่วยงานในเครือข่าย จะต้องมีศักยภาพ ดังนี้

    1. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ โดยกิจกรรมนั้นได้รับการกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันหลัก อย่างน้อย 5 หน่วยกิต ต่อปี

    2. มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

    3. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด

 

หน่วยงานในเครือข่าย มีหน้าที่ ดังนี้

    1. วางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องล่วงหน้า เพื่อเสนอต่อสถาบันหลักให้พิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ ได้ตามกำหนดระยะเวลาก่อนการจัดกิจกรรม

    2. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ในนามของสถาบันหลัก

    3. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการกำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ จากสถาบันหลัก และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้น

    4. บันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรม และนำส่งให้สถาบันหลัก พร้อมหลักฐานการจัดกิจกรรม ไม่เกิน 15 วัน หลักเสร็จสิ้นกิจกรรม

    5. ตอบรับการดำเนินการติตตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง หรือสถาบันหลัก 

 

► วิธีการสมัคร

     1. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่าย

     2. ทำหนังสือราชการจากหน่วยงานเพื่อขอเป็นหน่วยงานในเครือข่าย ถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     3. ส่งประวัติการการจัดประชุมวิชาการย้อนหลัง 1 ปี หรือ โครงการแผนการจัดประชุมในปีที่ยื่นขอสมัครเป็นหน่วยงานในเครื่อข่าย

     4. ส่งหนังสือราชการขอเป็นหน่วยงานในเครือข่ายและยื่นแบบขอ

     5. สถาบันหลักเป็นผู้พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายที่ยื่นขอ กรณีอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนได้  สถาบันหลักจะแจ้งชื่อหน่วยงานนั้นต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ของสภาเภสัชกรรม เพื่อกำหนดรหัสประจำหน่วยงานในเครือข่าย และชำระค่าธรรมเนียมตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด

     หมายเหตุ :

  • คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาหน่วยงานในเครือข่าย 2 เดือน / 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ 2)
  • หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว สถาบันหลักจะทำหนังสือรับรองการเป็นหน่วยงานในเครือข่ายให้ทราบต่อไป

 

ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน

    หน่วยงานในเครือข่ายมีระยะเวลาการขึ้นทะเบียน 1 ปี นับจากวันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกำหนดรหัสประจำหน่วยงาน