วิสัยทัศน์lพันธกิจ

► วิสัยทัศน์

           

► พันธกิจ

         ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเภสัชกรไทยในทุกภูมิภาค ให้มีความรู้ทางเภสัชกรรมในด้านต่างๆ ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานผู้ประกอบ

         วิชาชีพเภสัชกรรมตามหลักเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมที่เภสัชกรจะต้องได้รับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 10 หน่วยกิต โดยผ่านพันธกิจหลักดังต่อไปนี้

        1. ให้การรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่งานประชุมวิชาการ/การจัดอบรม/สัมมนา ทางเภสัชกรรมที่มีมาตรฐาน

        2. จัดทำบทความวิชาการออนไลน์เพื่อให้เภสัชกรสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย